PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI UNIMOT SYSTEM SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ BLUE LNG SP. Z O.O.

Zarząd spółki UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 28 marca 2024 roku został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek Plan połączenia spółki UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) ze spółką BLUE […]

Konsultacje projektu Planu rozwoju

Spółka UNIMOT System przedkłada do konsultacji z zainteresowanymi stronami Projekt planu rozwoju UNIMOT System Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2025 – 2029. Przeprowadzane przez spółkę konsultację stanowią realizację zapisów ustawy – Prawo energetyczne, w szczególności art. 16 ust. 15 i 15a ww. ustawy. Konsultacje z zainteresowanymi […]

Zmiana Taryfy dla UNIMOT SYSTEM

Decyzja URE Unimot System

Dnia 22 marca 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził dla przedsiębiorstwa UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. zmianę taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego. Przedmiotowa taryfę wprowadza się do stosowania z odbiorcami od dnia 5 kwietnia 2023 r. Jednocześnie, w związku z wejściem w życie ustawy o rekompensatach, w przypadku Przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 3 ust. […]