TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 8 OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2024 R.

Decyzją z dnia 12 czerwca 2024 r., nr DRG.DRG-2.4212.56.2023.JDo1, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez UNIMOT System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TARYFĘ dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 8.

Przedmiotowa taryfa – stosownie do postanowień art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 1 lipca 2024 r.

Taryfa gazowa nr 8