Charakterystyka LNG

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) − To nazwa gazu ziemnego w postaci ciekłej o temp. poniżej -162 °C

 

Transport i magazynowanie LNG polega w głównej mierze na utrzymaniu jego ciekłego stanu. W instalacji do rozprężania gazu ziemnego zastosowany zostanie „podwójny” zbiornik, między ścianami którego wytworzona jest próżnia, jako idealny izolator. Próżnia ta pozwoli na utrzymanie w zbiorniku temperatury –162OC.

LNG jest przywożony cysternami i roztankowywany do zbiornika magazynowego. Proces ten jest zabezpieczony w taki sposób, aby nie utracić ciekłego stanu gazu.

W parownicach atmosferycznych skroplony gaz ziemny jest odparowywany (zgazowywany) w takiej ilości, na jaką istnieje zapotrzebowanie odbiorcy.

W celu podgrzania i ustabilizowania ciśnienia gaz z parownic jest transportowany rurociągiem do stacji redukcyjnej. Tam odpowiednie urządzenia (filtropodgrzewacz, reduktor) stabilizują kluczowe jego parametry.

W związku z faktem, że gaz ziemny jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, w instalacji zastosowano nawanialnię kontaktową, w której do strumienia gazu jest dodawany związek, którego zadaniem jest nawonienie gazu.

W taki sposób przygotowany gaz jest gotowy do przesyłania gazociągiem średniego ciśnienia.

Zbiornik został połączony z instalacją za pomocą połączeń spawanych. Zbiornik posiada własną parownicę w celu utrzymania prawidłowego ciśnienia w zbiorniku. Ponadto zamontowano dwie technologiczne parownice atmosferyczne połączone ze sobą oraz zbiornikiem magazynowym, w których następuje odparowanie skroplonego gazu ziemnego. Obie parownice zostały połączone ze sobą wspólnym kolektorem. Na wlocie i wylocie z parownic atmosferycznych technologicznych zostały zamontowane zawory zwrotne zapobiegające cofnięciu się strumienia medium.

Na instalacji zamontowane zostały zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, zawory do poboru próbek gazu oraz króćce do montażu czujników pomiarowych.