Charakterystyka GZ

GAZ ZIEMNY

W odniesieniu do innych paliw gaz ziemny odznacza się następującymi właściwościami:

 • bardzo niska zawartość w spalinach substancji zanieczyszczających środowisko (przy spalaniu gazu ziemnego emisja pyłów oraz dwutlenku siarki jest bliska zeru),
 • podczas spalania gazu ziemnego nie powstaje sadza i popiół,
 • wysoka i stała wartość opałowa,
 • bardzo wysoka sprawność procesu spalania (około 90%, podczas gdy przy spalaniu opału stałego sprawność jest na poziomie około 65%),
 • komfort użytkowania,
 • relatywnie niska cena,
 • różnorodność zastosowań.

Budowa sieci dystrybucji gazu spowoduje:

 • wyeliminowane zostaną rozproszone, nisko sprawne urządzenia grzewcze, zasilane uciążliwymi dla środowiska paliwami stałymi i ciekłymi,
 • zmniejszą się koszty wytwarzania ciepła poprzez zastąpienie paliw płynnych gazem ziemnym,
 • wzrośnie lokalna niezależność energetyczna miejscowości objętych gazyfikacją,
 • zwiększy się atrakcyjność terenów objętych gazyfikacją dla ewentualnych inwestorów z branży rolno – przetwórczej oraz usługowo – turystycznej,
 • zwiększy się wartość terenów pod budownictwo indywidualno – rekreacyjne, dzięki pełnemu ich uzbrojeniu w media energetyczne.

 

Niska emisja substancji przy spalaniu gazu ziemnego oprócz znaczenia ekologicznego ma również wymiar ekonomiczny. Jest to związane z brakiem opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co w przypadku dużych kotłowni na paliwo tradycyjne ma duże znaczenie.

Ważna zaleta gazu ziemnego jest również komfort i wygoda użytkowania. Kotłownie gazowe są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. Ponadto nie występuje konieczność przerwania użytkowania na czas dostawy nowej partii paliwa jak ma to miejsce w przypadku węgla, propanu czy oleju opałowego. Również samo pomieszczenie kotłowni jest czyste i higieniczne, nie ma pyłu i popiołu.

 

Jakość paliw gazowych rozprowadzanych siecią dystrybucyjną Unimot System Spółka z o.o. oraz wymagania dotyczące częstotliwości kontroli parametrów jakościowych gazu określone zostały przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne.

W związku z powyższym dystrybuowane paliwo gazowe spełnia warunki jak poniżej:

Tabela Charakterystyka paliwa gazowego

Wielkość charakteryzująca jakość paliwa gazowegoJednostka miaryNajwyższa dopuszczalna wartość / zakres
Zawartość siarkowodorumg/m37,0
Zawartość tlenu%/(mol/mol)0,2
Zawartość ditlenku węgla%/(mol/mol)3,0
Zawartość par rtęciμg/m330,0
Zawartość siarki merkaptanowejmg/m316,0
Zawartość siarki całkowitejmg/m340,0
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września°C+3,7
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 października do 31 marca°C-5,0
Temperatura punktu rosy węglowodorów°C0
Zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 μm*mg/m31,0
Zakres zmienności liczby Wobbego dla paliwa gazowego grupy EMJ/m345,0-54,0

przy odniesieniu do celów normalnych, tj: ciśnienie bezwzględne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.

 

 

Ciepło spalania Gazu Ziemnego

Średniomiesięczne ciepło spalania gazu ziemnego dla punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego Unimot System Sp. z o.o. nr 590669 przedstawia poniższa tabela.

​(Hs Rozliczeniowe = Hzw) ​

Rok

Miesiąc

Rodzaj gazu

Hzw [kWh/m3)

2022

Październik

E

11,530

2022

Wrzesień

E

11,471

2022

Sierpień

E

11,483

2022

Lipiec

E

11,483

2022

Czerwiec

E

11,376

2022

Maj

E

11,402

2022

Kwiecień

E

11,293

2022

Marzec

E

11,244

2022

Luty

E

11,231

2022

Styczeń

E

11,301

2021

Grudzień

E

11,208

2021

Listopad

E

11,219

2021

Październik

E

11,217

2021

Wrzesień

E

11,287

2021

Sierpień

E

11,198

2021

Lipiec

E

11,238

2021

Czerwiec

E

11,241

2021

Maj

E

11,248

2021

Kwiecień

E

11,244

2021

Marzec

E

11,232

2021

Luty

E

11,229

2021

Styczeń

E

11,245

2020

Grudzień

E

11,250

2020

Listopad

E

11,276

2020

Październik

E

11,250

2020

Wrzesień

E

11,318

2020

Sierpień

E

11,332

2020

Lipiec

E

11,321

2020

Czerwiec

E

11,316

2020

Maj

E

11,243

2020

Kwiecień

E

11,240

2020

Marzec

E

11,209

2020

Luty

E

11,221

2020

Styczeń

E

11,242

2019

Grudzień

E

11,217

2019

Listopad

E

11,200

2019

Październik

E

11,198

2019

Wrzesień

E

11,233

2019

Sierpień

E

11,206

2019

Lipiec

E

11,272

2019

Czerwiec

E

11,305

2019

Maj

E

11,365

2019

Kwiecień

E

11,327

2019

Marzec

E

11,333

2019

Luty

E

11,353