Charakterystyka GZ

GAZ ZIEMNY

W odniesieniu do innych paliw gaz ziemny odznacza się następującymi właściwościami:

 • bardzo niska zawartość w spalinach substancji zanieczyszczających środowisko (przy spalaniu gazu ziemnego emisja pyłów oraz dwutlenku siarki jest bliska zeru),
 • podczas spalania gazu ziemnego nie powstaje sadza i popiół,
 • wysoka i stała wartość opałowa,
 • bardzo wysoka sprawność procesu spalania (około 90%, podczas gdy przy spalaniu opału stałego sprawność jest na poziomie około 65%),
 • komfort użytkowania,
 • relatywnie niska cena,
 • różnorodność zastosowań.

Budowa sieci dystrybucji gazu spowoduje:

 • wyeliminowane zostaną rozproszone, nisko sprawne urządzenia grzewcze, zasilane uciążliwymi dla środowiska paliwami stałymi i ciekłymi,
 • zmniejszą się koszty wytwarzania ciepła poprzez zastąpienie paliw płynnych gazem ziemnym,
 • wzrośnie lokalna niezależność energetyczna miejscowości objętych gazyfikacją,
 • zwiększy się atrakcyjność terenów objętych gazyfikacją dla ewentualnych inwestorów z branży rolno – przetwórczej oraz usługowo – turystycznej,
 • zwiększy się wartość terenów pod budownictwo indywidualno – rekreacyjne, dzięki pełnemu ich uzbrojeniu w media energetyczne.

 

Niska emisja substancji przy spalaniu gazu ziemnego oprócz znaczenia ekologicznego ma również wymiar ekonomiczny. Jest to związane z brakiem opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co w przypadku dużych kotłowni na paliwo tradycyjne ma duże znaczenie.

Ważna zaleta gazu ziemnego jest również komfort i wygoda użytkowania. Kotłownie gazowe są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. Ponadto nie występuje konieczność przerwania użytkowania na czas dostawy nowej partii paliwa jak ma to miejsce w przypadku węgla, propanu czy oleju opałowego. Również samo pomieszczenie kotłowni jest czyste i higieniczne, nie ma pyłu i popiołu.

 

Jakość paliw gazowych rozprowadzanych siecią dystrybucyjną Unimot System Spółka z o.o. oraz wymagania dotyczące częstotliwości kontroli parametrów jakościowych gazu określone zostały przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne.

W związku z powyższym dystrybuowane paliwo gazowe spełnia warunki jak poniżej:

Tabela Charakterystyka paliwa gazowego

Wielkość charakteryzująca jakość paliwa gazowegoJednostka miaryNajwyższa dopuszczalna wartość / zakres
Zawartość siarkowodorumg/m37,0
Zawartość tlenu%/(mol/mol)0,2
Zawartość ditlenku węgla%/(mol/mol)3,0
Zawartość par rtęciμg/m330,0
Zawartość siarki merkaptanowejmg/m316,0
Zawartość siarki całkowitejmg/m340,0
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września°C+3,7
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 października do 31 marca°C-5,0
Temperatura punktu rosy węglowodorów°C0
Zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 μm*mg/m31,0
Zakres zmienności liczby Wobbego dla paliwa gazowego grupy EMJ/m345,0-54,0

przy odniesieniu do celów normalnych, tj: ciśnienie bezwzględne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.

 

 

Ciepło spalania Gazu Ziemnego

Średniomiesięczne ciepło spalania gazu ziemnego dla punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego Unimot System Sp. z o.o. nr 590669 przedstawia poniższa tabela.

​(Hs Rozliczeniowe = Hzw) ​

Rok MiesiącRodzaj gazuHzw [kWh/m3)
2021SierpieńE11,198
2021LipiecE11,238
2021CzerwiecE11,241
2021MajE11,248
2021KwiecieńE11,244
2021MarzecE11,232
2021LutyE11,229
2021StyczeńE11,245
2020GrudzieńE11,250
2020ListopadE11,276
2020PaździernikE11,250
2020WrzesieńE11,318
2020SierpieńE11,332
2020LipiecE11,321
2020CzerwiecE11,316
2020MajE11,243
2020KwiecieńE11,240
2020MarzecE11,209
2020LutyE11,221
2020StyczeńE11,242
2019GrudzieńE11,217
2019ListopadE11,200
2019PaździernikE11,198
2019WrzesieńE11,233
2019SierpieńE11,206
2019LipiecE11,272
2019CzerwiecE11,305
2019MajE11,365
2019KwiecieńE11,327
2019MarzecE11,333
2019LutyE11,353