Konsultacje projektu Planu rozwoju

Spółka UNIMOT System przedkłada do konsultacji z zainteresowanymi stronami Projekt planu rozwoju UNIMOT System Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2025 – 2029. Przeprowadzane przez spółkę konsultację stanowią realizację zapisów ustawy – Prawo energetyczne, w szczególności art. 16 ust. 15 i 15a ww. ustawy.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami potrwają zgodnie z przepisami prawa 21 dni, tj. od dnia 5 marca 2024 r. do dnia 26 marca 2024 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266)

Art. 16 ust 15. Operator systemu przesyłowego gazowego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego konsultują projekt planu, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 2, z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, z zainteresowanymi stronami, zamieszczając projekt ten na swojej stronie internetowej i wyznaczając termin na zgłaszanie uwag, nie krótszy niż 21 dni. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zamieszcza wyniki konsultacji na swojej stronie internetowej.

Art. 16 ust 15a. Operator systemu przesyłowego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych są obowiązani do zamieszczania uzgodnionego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, na swoich stronach internetowych.

Załączniki

  1. Projekt planu rozwoju UNIMOT System Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2025 – 2029.                                                                                                    Plik do pobrania: Projekt Planu Rozwoju Unimot System
  2. Formularz zgłaszania uwag do ww. projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Plik do pobrania: Formularz_zgłaszania_uwagPR