Zmiana Taryfy dla UNIMOT SYSTEM

Decyzja URE Unimot System

Dnia 22 marca 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził dla przedsiębiorstwa UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. zmianę taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego. Przedmiotowa taryfę wprowadza się do stosowania z odbiorcami od dnia 5 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie ustawy o rekompensatach, w przypadku Przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 3 ust. 1, 6, i 10 tej ustawy, z których wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach z obiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo stosuje:

–   w zakresie obrotu paliwami gazowymi – maksymalną cenę paliw gazowych wynoszącą 200,17 zł/MWh (20,017 gr/kWh), (z zastrzeżeniem postanowień art. 3 ust. 2 ustawy o rekompensatach) oraz stawki opłat inne niż cena paliwa gazowego w wysokości nie wyższej niż obowiązującej w dniu 1 stycznia 2022 r.;

–   w zakresie opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych – stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji na poziomie stawek dystrybucyjnych z ostatniej taryfy stosowanej w 2022 r.

 

Szczegółowe informacje o nowej taryfie udostępnione są pod linkiem: www.unimotsystem.pl/dokumenty-kategoria/dokumenty-firmowe/taryfy/